Regulamin

Drukuj PDF

STAJNIA
• Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.
• Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń właściciela obiektu oraz osób przez niego upoważnionych.
• Obowiązuje zakaz dokarmiania wszystkich koni w stajni bez wyraźnej zgody instruktora lub właściciela danego konia/obiektu.
• Podczas przebywania w stajni i podczas jazd należy słuchać poleceń instruktora i nie robić nic bez jego wiedzy.
• Właściciele koni, osoby biorące udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel Ośrodka nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka lub pozostawione bez opieki.
• Ze względu na łatwopalność materiałów, prosimy o palenie papierosów tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
• Prosimy nie krzyczeć i nie przeklinać w towarzystwie innych klientów szczególnie dzieci !
• Dozwolone jest wprowadzanie psów nieagresywnych na smyczy pod całkowitą opieką właściciela. Powinien on dopilnować, aby psy nie płoszyły koni oraz nie załatwiały się na terenie budynku stajni (boksy, paszarnia). W razie potrzeby nakazuje się sprzątanie odchodów.
• Podczas prowadzenia jazd rekreacyjnych lub treningów zabrania się otwierania oraz chodzenia po placu do jazdy i hali, jedynie za zgodą instruktora.
• Każdy klient przyprowadzający osoby spoza ośrodka odpowiada za ich zachowanie.
• Obowiązuje zasada gaszenia oświetlenia i wyłączania zbędnych odbiorników energii elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń oraz zachowania umiaru w korzystaniu z wody.
• Należy zamykać drzwi po wyprowadzeniu konia z boksu ze względu na bezpieczeństwo.
• Rzeczy pozostawione bez opieki ponad 3 miesiące, rzeczy wykazujące zaniedbanie, porzucenie lub zniszczenie oraz rzeczy brudne (w tym także obuwie) pozostawiane w miejscu wspólnego użytkowania, będą wyrzucane lub przekazywane innym.
• Obowiązuje zasada czystości i porządku w szatniach i siodlarniach oraz dookoła wszystkich obiektów.
• Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.


REKREACJA

• Należy przyjechać co najmniej 20 minut wcześniej niż godzina planowanej jazdy!!!

• Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach, osoby pod wpływem alkoholu i używek, nie będą dopuszczone do zajęć. W przypadku osób pod silnym wpływem alkoholu lub używek, które zakłócają spokój lub zagrażają bezpieczeństwu swojemu i innych ludzi oraz zwierząt – zostaną poproszone o opuszczenie ośrodka.
• Każdy jeździec (w przypadku osób niepełnoletnich opiekun/rodzic) przed pierwszą jazdą zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zgodzie na uczestnictwo w zajęciach jazdy konnej. W przypadku hipoterapii wymagane jest oświadczenie lekarza.
• Zabrania się otwierania, wchodzenia i wyprowadzania koni z boksu bez wiedzy i pozwolenia instruktora.
• Obowiązuje korzystanie z kasku chroniącego głowę dla wszystkich bez wyjątku podczas lekcji nauki jazdy.
• Zaleca się stosowanie obuwia jeździeckiego, ewentualnie innego typu o gładkiej podeszwie i obcasie oraz wygodnych, dopasowanych kurtek i długich, nie śliskich spodni.
• Wykupienie jazdy jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.
• Jazdę należy odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym termin jazdy. W przypadku jazd nieodwołanych nie prowadzimy dalszych zapisów na jazdy. Prosimy o szanowanie naszego czasu i pracy.
• Dzieci poniżej 15 r.ż. mogą przebywać na terenie stajni jedynie pod opieką osoby dorosłej. Powyżej 15 r.ż. muszą posiadać zgodę od rodzica/opiekuna oraz zobowiązane są do przekazania numeru kontaktowego do opiekuna/rodzica. Wyjątek stanowią dzieci posiadające odpowiednie przeszkolenie i wyznaczone do pomocy w stajni.
• Prawo pobierania opłat za usługi świadczone przez Ośrodek posiada Instruktor.
• Należy zgłaszać każde zmiany skórne koni (rany, otarcia, itd.). Pozwoli to zapobiec cierpieniu i dalszym urazom.
• Zabrania się zakładania koniom sprzętu innego niż jest przydzielony odgórnie dla danego zwierzęcia.
• Zobowiązuje się klienta do należytego dbania o powierzony sprzęt.
• Za zniszczenie mienia ośrodka sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.
• Po zakończonej jeździe bez względu czy wierzchowiec wrócił do stajni czy został na kolejną jazdę należy posprzątać stanowisko na którym koń został wyczyszczony i osiodłany.
• Z problemami i niejasnościami należy zwracać się do instruktora lub właściciela. Nie bać się prosić o pomoc.
• Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka i choć ośrodek dokłada wszelkich starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku.
• Jeźdźcy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i muszą bezwzględnie słuchać instruktora (osoby uprawnionej prowadzącej jazdę ze środka ujeżdżalni lub jeźdźca najstarszego stażem).
• Podczas jazdy obowiązują zasady:
− należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej taką, aby jeździec patrzący pomiędzy uszy konia, widział kopyta konia poprzedzającego,
− pierwszeństwo na ścianie mają osoby poruszające się wyższym chodem,
− przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi,
− wymijanie na ujeżdżalni odbywa się zawsze po lewej ręce (ruch prawostronny).